İŞ KUR İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜMÜZ

01.03.2024

Mezun olacak ve Mezun Olmuş Okuldaşlarımıza İŞ BULMA ve İŞ KURMA konularında destek olmak üzere Antalya İŞ KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ ile ANTEMDER arasında 01.03.2024 günü   İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ imzaladık. Hayırlı olsun.

             

ANTALYA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ  İLE

ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA

İŞKUR HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL

                                                                                                                                 

1.     TARAFLAR:                                                                   

         Bu protokolde taraflar; 

         Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  ile

         Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği olup, 

       İşbirliği protokolü aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul edilmiştir.                                                                                    

         2. TANIMLAR VE KISALTMALAR:                                                                                                                                

           CV                       : Curriculum Vitae (Özgeçmiş),                                                                         

           İŞKUR                 : Türkiye İş Kurumunu,                                             

            İl Müdürlüğü       : Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,        

            Kurum                  : Türkiye İş Kurumunu,                                                

           Antemder               : Antalya  Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği’ni   

          İş Kulübü            : Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden ( Antalya MTAL) Mezun olmuş ve olacak gençler ile 18-24 yaş arası sürece dahil olmak isteyen  gençlere yönelik; İş hayatına atılacak, İş değişikliği yapacak ve dezavantajlı gruplar için iş arama becerileri konusunda farkındalık  ve bilgilerini artırmayı ve özgüvenlerini yükseltmeyi amaçlayan en az 8 kişilik odak gruplardan oluşan programı,                                                                 

            Mevzuat         :İŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen usul ve esasları,                                                   

            e-İŞKUR        :Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin elektronik ortamda sunmak üzere    kullandığı yazılım programını, ifade eder.

                3. AMAÇ                                                                    

           İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla yapılan başvurulara bu protokolün 6/A ve

6/B maddesinde belirtilen hizmetlerin sunulmasıdır.

 

                                                                              Sayfa-     1

 

            Antemder Mensubu Mezunlara  ve Mezun olacak gençler ile  18-24 yaş arası sürece dahil

olmak isteyen gençlere yönelik  Meslek seçiminin önemi, Kendini Tanıma, İş Arama/bulma

Becerileri,CV Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler, Mülakatta Başarılı Olmanın Yolları, 

İstihtam olanakları vb. konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması hedeflenmektedir.                                                             

           Geleceğimizin teminatı olan gençlerin/öğrencilerin kendileri için doğru iş ve alanlara yönlendirilmesi sağlanarak, hem ülke kalkınmasına hem de gençlerin işsizlik sorununa katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir.       

       

                4. KAPSAM:                                                      

                                      

          Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Başkanlığı  ile Antalya Çalışma ve İş Kurumu arasındaki görev, yetki

ve sorumlulukları kapsar.

          5. YASAL DAYANAKLAR:  

         a)      25/06/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3’üncü ve 9’uncu

 maddeleri ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci maddesi,

 b)      24/05/2011 tarihli İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Standardı ile 19/07/2011 tarihli İş ve

Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliği,

 c)    Avrupa Sosyal Şartının 1.bölümün 9. maddesi ile 2. bölümünün 1/4. maddesi

 d)      26/10/2004 tarihli Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri İşbirliği

Protokolüne bağlı olarak imzalanan 18/03/2009 tarihli Mutabakat Belgesi                                                                                                                       

         6. SORUMLULUKLAR:                                                                         

                                                                                        

          A-) İl Müdürlüğü;                                                                                        

                                                                                          

a)      Görevlendirilen İş ve Meslek Danışmanı personeline Protokolde belirtilen görevleri

yerine getirebilmeleri için stant vb. teknik destek ve gerekli donanımı sağlamak.

                                                                   

b)      İşbaşı eğitim/staj programları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, bu programlardan faydalanmak isteyenlere yönelik veri tabanı oluşturmak ve işverenlerden bu yönde talep gelmesi halinde mevzuatlar çerçevesinde eşleştirme işlemi yapmak,

c)            İş Kulüpleri ekseninde Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları ve Mezun

             olacak gençler ile 18-24 yaş arası sürece dahil olmak isteyen  gençlere yönelik  verilen

            teorik eğitimlerin İş Arama /bulma Becerileri  CV hazırlama ve  mülakat teknikleri vb.

            konusunda uygulamalı eğitimlerle desteklenmesini sağlamak,

 

d)      İş Kulüpleri Projesi’nin  Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinden Mezun olmuş ve

 olacak gençler ile 18-24 yaş arası sürece dahil olmak isteyen  gençler tarafından

tanınırlığını sağlamak için Antemder koordinesinde Antalya MTAL Müdürlüğü

tarafından verilecek izinler doğrultusunda sunumlar yapmak ve öğrencilerin bu

faaliyetlerden faydalanmasını sağlamak,

 e)       İş arayanların kaydını almak ve güncellemek,         

 f)       İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak,

 g)      İş başvurusu almak ve başvuruları takip etmek,

 h)       Meslekler ve çalışma hayatı ile ilgili bilgilendirme yapmak,

  i)       İşgücü Uyum Programları hakkında bilgilendirme yapmak,

   j)       KPSS ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapmak,

   k)      Şartları uyanlara yönelik işsizlik sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt

etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak.                                                                                                                                                                                       

          B-) Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği ( Antemder);                                                                                                      

a)      İlgili iş ve işlemlerin yapılacağı uygun çalışma ortamı ve sunulacak hizmete münhasır

olmak üzere internet, elektrik ve imkanlar ölçüsünde telefon, ihtiyaç durumunda

 projeksiyon cihazı, laptop. toplantı salonu, ses sistemi, mikrofon sağlamak,                                                                 

b)      Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları ve Mezun olacak gençler ile 18-

24 yaş arası sürece dahil olmak isteyen gençlerin İŞKUR hizmetleri ve İş Kulüpleri Projesi’nden faydalanabilmesi konusunda ilan, duyuru, web sitesi,  e-posta yoluyla  bilgilendirmenin yapmak,

 c)      İş ve Meslek Danışmanları tarafından Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Mezunları ve Mezun olacak Mezun olacak gençler ile 18-24 yaş arası sürece dahil olmak isteyen gençlere yönelik yapılacak seminer/konferans veya kariyer günlerine yönelik konferans salonu  temin  etmek.

 d)      İş Kulübü çalışması yapılması için katılımcı sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.

 e)       Antemder’in Akademik kadrolarda ve İş dünyasında ki Uzman Üyeleri ile İş Kurun düzenleyeceği teorik ve uygulamalı eğitimlerine katılarak destek sağlamak.

        7- ALINAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ:                                                  

          Antalya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mezunları ve Mezun olacak gençler ile 18-24 yaş

          arası sürece dahil olmak isteyen gençlerden alınan bilgiler, Kurum hizmetlerinin dışında hiçbir

         amaç için kullanılmayacaktır. Kanunen yetkili kılınan makamların talimatı ile bilgi verilmesi

         bu hükmün istisnasıdır.                                                                                   

          8- PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESİH:                                                                    

          İşbu protokol imza tarihinden itibaren DÖRT yıl süre ile geçerlidir. Taraflar protokolün sona

        erme tarihinden en az bir (1) ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde protokol aynı

        şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla

       tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler.   

                                                                                  

          9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:                                                                       

            İş bu protokolün uygulanmasından doğabilecek ter türlü ihtilafta İŞKUR ve Antalya Teknik ve

             Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği kayıtları, Hukuk Mahkemeleri Usul Kanunun 287.

 

 

 

                                                                                   3

 

 

 

             Maddesi ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 22. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin

             delil olacaktır. 

                                                                      

         10. YÜRÜRLÜK TARİHİ                                                                       

            İşbu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.                                                                                                                                                

        

          11. METİN VE İMZA:                                                                  

            11 madde ve 4 sayfadan oluşan işbu protokol taraflarca  01/03 /2024 tarihinde 2 (iki) nüsha

           olarak tanzim ve imza edilmiştir.                                                                 

                                                                                                          

                         Lütfi GÜLEÇ                                                          Orhan YÜKSEL

                      Antalya Çalışma ve                                                Makina Mühendisi &Eğitimci

                      İş Kurumu İl Müdür V.                                                    Antemder  Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

Sayfa  4 /4